Privacy Policy

Privacy statement

Mobiel wonen verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens  wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt mobiel wonen(persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie. Data verkregen bij de aanvraag, het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. We verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt en/of reageert  of tracht op een andere manier met ons in contact treden.

Welke (persoons)gegevens verwerkt mobiel wonen?

De website verzamelt contactgegevens zoals naam, e-mailadres, gegevens met betrekking tot eerder gebruik van onze diensten. Verder  slaan wij ook contacthistorie op. Bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze beheerders of leden.
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kan mobiel wonen aanvullende gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze  website. Het betreft uitsluitend informatie met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.
Ook we verzamelen  data over de door jou gebruikte apparatuur zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze site te bezoeken. Alsook gegevens over het gebruik van onze website zoals het tijdstip  en de onderwerpen die je bekijkt.

De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Mobiel wonen verwerkt persoonsgegevens om haar werking te kunnen verzekeren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account. Ook hebben we deze  gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden en afhandelen van vragen.
Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd  of wijzigingen worden doorgevoerd. 
Verder maken we ook  gebruik van cookies op onze websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren. Zo kunnen we onze werking  verbeteren voor sociale media en  het tonen van relevante advertenties op deze website. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Mobiel wonen maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat deze ook toegang heeft tot gegevens van onze gebruikers. Enkele van onze dienstverleners zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Mobiel wonen verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Mobiel wonen het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Mobiel wonen onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan.

Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Mobiel wonen gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken.

Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden.

Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Mobiel wonen vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
Heb je het idee dat Wonen op wielen niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

Onze website heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude.

Mobiel wonen  schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken.

De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij zijn  wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via mobielwonen@outlook.be

Wijziging van Privacy Statement

Onze website mobiel wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statemen

Meer informatie over privacy statements

Wikipedia : Privacy

Wikipedia : Privacywet

Wikipedia : Privacywet Belgie

Wikipedia : Privacywel Nederland

Hier vind u de pagina met ons cookiebeleid